Batayang Aklat sa Araling Panlipunan

May-akda: PATRICIA C. MAGBUHOS, NOEL P. MIRANDA

Ang Batayang Aklat sa Araling Panlipunan ay nakabatay sa K to 12 Araling Panlipunan Kurikulum na nagsasaalang-alang sa mithiin ng Edukasyon para sa Lahat (Education for All 2015) at ng K to 12 Philippine Basic Education Curriculum Framework. Binuo ito bilang tugon sa misyon ng K to 12 Araling Panlipunan Kurikulum na “makapaghubog ng mapanagutang mamamayang mapanuri, mapagnilay, produktibo, makakalikasan, makabansa at makatao na may pambansa at pandaigdigang pananaw at pagpapahalaga sa mga usapin sa lipunan sa nakaraan, kasalukuyan at hinaharap.”

Product Information

Antas ISBN
Grade 1 Ako’y Batang Pilipino 978-971-655-411-3
Grade 2 Ang Pamayanang Pilipino 978-971-655-412-0
Grade 3 Ang Aking Komunidad 978-971-655-440-3

 

Natatanging Nilalaman

  • Binibigyang-diin sa bawat aklat ang PAG-UNAWA (understanding) at HINDI ang PAGSASAULO ng mga konsepto at terminolohiya.

  • Magkasabay na nililinang ang pagkatuto ng kaalaman (knowledge/substance) at aktitud (attitude/values) bilang kakayahan (competencies) sa loob ng kurikulum.

  • Sa ilalim ng bawat paksa, may pambungad na tanong na nagsisilbing pangganyak na tanong upang mapukaw ang higit na malalim na pag-iisip tungkol sa paksa.

  • Nakaatang sa mag-aaral ang pagbuo ng sariling kahulugan at pagpapakahulugan at ang pagsasalin ng pagkatuto sa ibang konteksto lalo na ang aplikasyon nito sa tunay na buhay na may kabuluhan mismo sa kanya at sa lipunang kanyang ginagalawan bilang pagpapatunay ng kanyang malalim na pang-unawa sa aralin.