Showing 1–12 of 34 results

Show sidebar
Close

Adventures in Integrated Science Gr. 7-10 WTX

  Adventures in Integrated Science Series is a revised version of Exploring the Realms of Science . It adapted feature from the previous version that was deemed informative and helpful to the students' learning. The series included more activities and more photos and illustrations for ease of understanding the lesson. Since the curriculum adapts a spiral progression, each quarter  starts with a review of the previous lessons and a pretest to assess the students' preparedness with the new lesson. The Chapters have Time to Start which serves as a springboard for the students to focus their minds with the lesson at hand.

 The activities vary in terms of difficulty and deliverables to accommodate the different types of learning strategies. Mental activities such as problem solving, experiments, research presentations, and do-it-yourself projects were also included whenever applicable. To make the topics lighter, poems and storytelling were used to introduce and/or conclude chapter. Students reading the new series will find themselves conversing with these books because of the style of writing used. Moreover, they can also assess their learning because each chapter ends with a Chapter Challenge.

  Most importantly, this series is based on the Curriculum Guide provided by the Department of Education. Competencies that are required for each topic are all included in the activities and lessons presented. This series also provides a Learning Guides that will help the teachers handling the subject in the delivery of the lesson as well as the answer keys for all the assessments and activities provided.

Read more
Quick View
Close

Araling Panlipunan Gr. 7-10

Ang pag-unawa sa mga nakaraan at kasalukuyang kaganapan at paraan ng pamumuhay ng mga tao sa lipunan ay kinakailangan upang ang mga tao ay makatugon sa mga hamong dala ng patuloy na nagbabagong panahon. Ito ang nagsilbing inspirasyon ng mga may-akda upang likhain ang bagong serye ng Araling Panlipunan.

Ganap na nakabatay sa K to12 Gabay Pangkurikulum ng Kagawaran ng Edukasyon, ang mga binagong edisyong batayang aklat sa serye ay lalo pang pinaghusay at pinagyaman. Sa bawat paksa, halimbawa, ay naglagay ng pambungad na aktibidad at mga tanong (Magsimula Ka) upang magsilbing pangganyak sa mga mag-aaral patungo sa mga isyung tatalakayin. Sa hulihan ng leksiyon ay naglagay naman ng mga suplementong impormasyon na mahalagang matutuhan ng mga mag-aaral (Pagpapayaman sa Kaalaman).

Updated o napapanahon ang mga impormasyon, gayundin ang mga halimbawa, at sa mga angkop na bahagi ay naglagay ng mga interesanteng e-learning activities habang itinataguyod ang pagkatutong konstruktibismo (constructivism), magkatuwang na pagkatuto (collaborative learning), at pagkatutong pangkaranasan at pangkonteksto.

Pinakahahangad ng mga may-akda na ang mga aklat na ito ay makatulong na makalinang ng isang buo at ganap na Pilipinong may kapaki-pakinabang na literasi at mga mamamayang kapaki-pakinabang sa lipunan.

Read more
Quick View
Close

BINHI (Pinagyamang Edisyon) Gr. 1-6

Bilang mga guro, lubos ang pagpapahalaga ng mga may-akda ng seryeng BINHI sa pagtatamo ng tama at angkop na edukasyon ng mga batang mag-aaral na Pilipino.

Samantala, isinaalang-alang din sa paghahanda ng bawat level ng serye ang layuning maging katuwang ng mga kapuwa gurong nagtuturo ng Filipino sa pagpupunla ng pundasyon at pagpapayabong ng mga kaalaman, kasanayan, at pagpapahalagang magagamit nang marapat ng isang bata para maging mahalagang bahagi ng kaniyang pamilya, ng lipunang kinabibilangan, at ng Inang Bayan.

Ang pinagyamang edisyon ng Binhi: Wika at Pagbasa ay alinsunod sa pinakabagong K to 12 Gabay Pangkurikulum at Ortograpiyang Pambansa ng Komisyon sa Wikang Filipino. Sa pagbabalangkas nito, unang isinaalang-alang ang mga bagong kalakaran para masinop na mailakip ang dagdag na mga kaalaman at kasanayan sa kabuuan ng bawat level ng serye. Pinanatili ang spiral approach sa dahilang ito ang pinakamabisang pagdulog para sa mga batang mag-aaral sa elementarya na nagsisimula pa lamang sa pagkatuto ng mga aralin sa wika at mga kasanayan sa pagbasa. Tiniyak din na ang mga kasanayan sa pakikinig, pagsasalita, pagbasa, pagsulat, at panonood ay malilinang sa iba’t ibang bahagi ng aklat.

Bagaman ang pangunahing layon sa pagbuo ng seryeng ito ay maging instrumento sa pagkatuto ng mga batang mag-aaral, isinaisip din ng mga may-akda na maging abot-kamay sa mga kaguro ang mga kabatiran at maraming pagsasanay na agarang magagamit sa paghahanda at pagsasakatuparan ng pagtuturo. Makatutulong din sa pagpapagaan ng paghahanda ang paggamit ng Gabay sa Pagtuturo kung saan nakalakip ang mga mungkahing gawain sa pagtuturo ng pinagsanib na wika at pagbasa at ang mga gabay sa pagwawasto ng mga pagsasanay.

Taos ang pag-asa na ang pinagyamang edisyon ng Binhi: Wika at Pagbasa ay makatutulong sa paglinang ng isang buo at ganap na Pilipinong may kapaki-pakinabang na literasi na magagamit sa pagtatamo ng isang matiwasay at magandang kinabukasan. Purihin ang Panginoon!

  May Akda Ester V. Raflores
Read more
Quick View
Close

BINHI K1, K2, N

Ang serye para sa Pinagyamang Binhi K to 12, alinsunod sa inihanay na mga kasanayan sa pagkatutong itinadhana sa K to 12 Kindergarten Curriculum Guide ng Kagawaran ng Edukasyon (DepED), ay masusing ibinalangkas at isinulat sa layuning mabisang maisulong ang pisikal, sosyal, emosyonal, at pag-unlad na intelektuwal, kabilang ang values formation para maihanda ang mga batambatang mag-aaral tungo sa mas mataas na antas ng pag-aaral ng asignaturang Filipino.

Masinop na ibinalangkas ang mga aralin sa apat na yunit upang matugunan ang itinadhana ng K to 12 Kurikulum na may mga temang— 1. Ako at mga Bagay-Bagay Tungkol sa Aking Sarili 2. Ako at ang Masaya Kong Pamilya 3. Ako at ang Aking Paaralan 4. Ako at ang Aking Pamayanan at Marami Pang Bagay sa Aking Paligid Ang bawat aralin ay nahahati sa: • Pag-aralan Natin – Ito ay ang lunsaran sa paglinang ng nakatakdang aralin. • Sagutin Natin – Sa bahaging ito, nagtatanong ang guro tungkol sa pinakinggang lunsaran. • Subukin Natin – Magaan na antas ng pagsasanay sa paksang-aralin ng mga mag-aaral. • Sanayin Natin – Higit na mapanghamong antas ng pagsasanay sa paksang-aralin ng mga mag-aaral. • Pagtibayin Natin – Pagsasanay na nagsusulong sa ganap na pagkatuto sa paksang-aralin ng mga mag-aaral. • Maglibang at Matuto – Dagdag na pagpapatibay sa pagkatuto ng aralin sa  pagsasakatuparan ng mga kawili-wiling gawain. Nawa ang seryeng ito ay maging matibay na sanligan sa pagsulong ng kaalaman at kasanayan ng mga batambatang mag-aaral. Sa Iyo ang papuri, Panginoon!   May Akda/Editor Ester V. Raflores
Read more
Quick View
Close

BOOTCAMP A PROGRESSIVE APPROACH TO ICT Gr. 1-6

BootCamp is a computer series for Grades 1 to 6 learners. The topics in each book are presented using a progressive approach from the most basic to more complicated concepts matching the learners’ readiness while also testing their capability to take on more challenging tasks. This method also ensures that computer proficiency is enhanced on each stage as necessary for application in their other school subjects where the use of computer may be needed, such as for calculations in Math, for creative works in Art, and for research in others.

The series is carefully divided into two categories: the Primary Boot Camp focusing on introduction to the computer and use of applications and the Web, and the Intermediate Boot Camp with more in-depth discussions of applications, digital media, social media, as well as productive and responsible use of the Web. All books are designed to develop the learners’ critical and creative thinking through lessons with clear set objectives and activities that range from conceptual, practical, and situational.

Author Lovelle G. Almazar Coordinator Maria Cecilia C. Santos
Read more
Quick View
Close

Creative Math N, K, P

Believing that the Preschool is a transition between informal literacy and formal literacy, the authors of the CREATIVE MATH SERIES provide lessons accompanied by interesting games and diverse activities that aim to develop the child`s skills/competencies that are appropriate to hi/her/ holistic development as a functional literate and ready for lifelong learning. the approach used is collaborative, constructivist, and inquiry-based. To prepare him/her to the formal grade levels, lessons on number sense of whole numbers, operations of whole numbers, number sense of fractions, geometry, and statistics are provided. Activities that develop his/her higher order thinking skills are also included in the lessons that are aligned with the K to 12 Philippines Basic Education Curriculum Framework. It is hope that by he end of the Preschool years, we shall have developed children who are inquisitive, enthusiastic, and engaged learners and proud of themselves, their family, culture, heritage, and country.

Authors Marina N. Tawag Merlina I. de Lara
Read more
Quick View
Close

Dakilang Pag-asa Gr. 1-6

Malaki na ang pagbabago sa daloy ng pamumuhay ng mga Pilipino dulot ng patuloy na modernisasyon at globalisasyon. Kung kaya’t higit na malaking hamon sa kasalukuyang henerasyon ng mga magulang ang pagtugon sa mas maraming materyal na pangangailangan at ang masusing paggabay sa paglinang ng mga pagpapahalagang mahalagang maisabuhay ng lumalaking anak. Kaya naman kabalikat ng bawat pamilyang Pilipinong may mag-aaral ang Kagawaran ng Edukasyon sa pamamagitan ng asignaturang Edukasyon sa Pagpapakatao (EsP).

Bilang tugon sa layunin ng Kagawaran ng Edukasyon, binigyang-daan ng Jo-Es Publishing House, Inc. ang paglilimbag ng seryeng Dakilang Pag-asa para sa asignaturang Edukasyon sa Pagpapakatao sa elementarya. Naging inspirasyon sa pagsulat ng seryeng ito ang mabubuting halimbawang isinabuhay ng mag-asawang Jose at Esperanza Miranda, ang mga may-ari at tagapagtatag ng Jo-Es Publishing House, Inc. Mula sa mga pangalang Jose (Dakila) at Esperanza (Pag-asa) hinango ang pamagat ng seryeng ito.

Patuloy na dumaloy sa sumunod na henerasyon sa katauhan ng mga anak na patuloy na nangangalaga sa Jo-Es Publishing House, Inc. ang mga pagpapahalagang itinanim ng kanilang mga magulang sa kanilang mga puso. Sila ay mga buhay na halimbawa ng mabuting pamumuhay sa kani-kanilang mga anak at mga apo at ng maayos na pamamahala sa mga katuwang sa hanapbuhay.

Sa mabubuting halimbawang ipinamana nina Ginoong Jose at Ginang Esperanza Miranda, tuloy-tuloy na isinasabuhay ng mga anak at mga apo ang mga pagpapahalagang nais malinang ng Kagawaran ng Edukasyon sa mga mag-aaral na Pilipino. Layunin ng asignaturang Edukasyon sa Pagpapakatao (EsP) ang paglinang ng mga kasanayang takda sa ika-21 siglo tungo sa pagpapaunlad ng puso at isipan ng mga mag-aaral na Pilipino sa elementarya na:

– may kakayahang makipagtalastasan – nag-iisip nang mapanuri – gumagamit ng mga likas na yaman nang may pananagutan – produktibo at may malawak na pananaw sa daigdig

Sa mga mag-aaral, itong seryeng Dakilang Pag-asa ang inyong magiging kalasag sa pagharap sa mga hamon at pagsubok ng makabagong panahon. Isabuhay ninyo ang mga pagpapahalagang lubhang kailangan sa pagtatamo ng matiwasay na buhay sa daigdig. Maging mabubuting halimbawa kayo sa pagiging makatarungan, paghahatid ng katotohanan, pagtataguyod ng kapayapaan, at pagpapalaganap ng pagmamahalan.

Ito ang inyong aklat, ang Dakilang Pag-asa.
Read more
Quick View
Close

Dynamic Series in HELE Gr. 4-6

The Dynamic Series in HELE corresponds to the K to 12 Basic Education Curriculum prescribed by the Department if Education to develop the knowledge and skills of the learners in the fields of entrepreneurship, information and communications technology, agriculture, home economics, and industrial arts. This series integrates entrepreneurship with all the areas of Home Economics and Livelihood Education. The series also aims to strengthen a wholesome relationship within the family, the community, and the nation.

The lessons and activities in each book are grounded on the concepts, processes, and values necessary for the development of the technological proficiency and entrepreneurial skills of the learners. They are designed to ensure effective learning through active participation and includes projects that will engage the learners and imbibe in them an entrepreneurial spirit to encourage them to put up their own businesses and become productive and responsible individuals, family members, and filipino citizens.

Authors Gee E. Velasquez Cynthia Bulayo-Banzon
Read more
Quick View
Close

Dynamic Series in MAPEH Gr. 1-6

The Dynamic Series in MAPEH elementary series adopts the principles embodied in the Department of Education's prescribed K to 12 Basic Education Curriculum that focuses on the learner as a recipient of the knowledge, skills, and values necessary for artistic expression and cultural literacy. Lessons and activities in eacn book are student-centered and are based on a spiral progression of processes, concepts, a skills and grounded in performance-based learning. The books, particularly Music and Art, are designed to ensure effective learning through active participation and performance, creative expression, aesthetic valuation, critical response, and interpretation. The skills that the books aim to develop include reading/analyzing, listening/observing, performing, responding, composing, and creating.

Lessons and activities in Physical Education (PE) support the "Move to learn" principle as the context of physical activity which is viewed as the means for learning, and the "Learn to move" principle that embodies the learning of skills and techniques and the acquisition of understanding that are requisites to participation in a variety of physical activities that include exercise, games, sports, dance, and recreation. The PE books fully implement the concept that fitness and movement education is the core of the K to 12 PE Curriculum.

Finally, lessons and activities in Health focus on the physical, mental, emotional as well as the social, moral, and spiritual dimensions of holistic health. They teach the learners to acquire essential knowledge, attitudes, and skills that are necessary to promote good nutrition, to prevent and control diseases, to prevent substance abuse, to reduce health-related risk behaviors, and to prevent and control injuries with the end-view of maintaining and improving personal, family, community, as well as global health. Whenever possible, develop mentally appropriate, learner-centered teaching approaches are used to teach the lessons in Health Education.

Read more
Quick View
Close

DYNAMIC WRITING FOR KIDS N, K, P

The Dynamic Writing for Kids is a series of books tailored to different preschool age ranges and skill levels. It incorporates a variety of teaching strategies and includes different writing prompts and exercises that will help the young learners develop their writing skills. It also provides them with a comprehensive and engaging writing program that aligns with the K to 12 Curriculum and prepares them for the demands of the 21st century.

This Preschool book series made sure that the contents and activities offer a strong resource for teaching writing skills to the young learners. The hands-on approaches provided are in line with the goals and objectives of the curriculum to help them learn and practice their writing skills in a more engaging way, while at the same time, meet the writing standards and expectations outlined in the program.

Additionally, the series includes a progress-tracking system that allows teachers to supervise the progress of their young learners. Altogether, this book series provides a comprehensive and engaging approach to teach writing skills that supports the curriculum's standards, emphasizes hands-on learning, and develops critical thinking skills to hone proficient and effective writers.

Read more
Quick View
Close

Easy Writing N, K, P

The Easy Writing preschool series follows the competencies embodied in the K to 12 Philippine Basic Education Curriculum Framework prescribed by the Department of Education. Each book in the series was designed to develop the handwriting skills of the preschoolers to prepare them for the challenges that they will face in the next higher level of learning.

The lessons are developmentally appropriate and are properly and orderly organized-proceeding from simple to complex which start with writing readiness such as writing lines, shapes, big and small letters of the alphabet, and numbers then proceed to simple words, phrases, and sentences.

Read more
Quick View
Close

Echoes the Series Gr. 7-10

The Exploring the Realms of Science series K to 12 Edition is an offshoot of the initial chapters from the Exploring the Realms of Science Integrated Science, Biology, Chemistry, and Physics. This series came about as a response to the implementation of the K to 12 Curriculum in our country. The revised edition includes all the topics required by the Department of Education for Junior High School with the inclusion of other topics that the authors deemed necessary for better understanding of the students. Though written by five different authors based on their field of expertise, every book in the series as a whole is cohesive in a way that major areas for each quarter are the same. Focus on application of the concepts has also been added. The uniqueness of the original books is also reflected in the revised edition to offer variety of presentations.

With the cooperation and hardwork of each individual author and the relentless encouragement of the publisher and close friends, this series has been successfully written.

 
Read more
Quick View