Showing all 12 results

Show sidebar
Close

BINHI (K1,K2,N)

Ang serye para sa Pinagyamang Binhi K to 12, alinsunod sa inihanay na mga kasanayan sa pagkatutong itinadhana sa K to 12 Kindergarten Curriculum Guide ng Kagawaran ng Edukasyon (DepED), ay masusing ibinalangkas at isinulat sa layuning mabisang maisulong ang pisikal, sosyal, emosyonal, at pag-unlad na intelektuwal, kabilang ang values formation para maihanda ang mga batambatang mag-aaral tungo sa mas mataas na antas ng pag-aaral ng asignaturang Filipino.

Masinop na ibinalangkas ang mga aralin sa apat na yunit upang matugunan ang itinadhana ng K to 12 Kurikulum na may mga temang— 1. Ako at mga Bagay-Bagay Tungkol sa Aking Sarili 2. Ako at ang Masaya Kong Pamilya 3. Ako at ang Aking Paaralan 4. Ako at ang Aking Pamayanan at Marami Pang Bagay sa Aking Paligid Ang bawat aralin ay nahahati sa: • Pag-aralan Natin – Ito ay ang lunsaran sa paglinang ng nakatakdang aralin. • Sagutin Natin – Sa bahaging ito, nagtatanong ang guro tungkol sa pinakinggang lunsaran. • Subukin Natin – Magaan na antas ng pagsasanay sa paksang-aralin ng mga mag-aaral. • Sanayin Natin – Higit na mapanghamong antas ng pagsasanay sa paksang-aralin ng mga mag-aaral. • Pagtibayin Natin – Pagsasanay na nagsusulong sa ganap na pagkatuto sa paksang-aralin ng mga mag-aaral. • Maglibang at Matuto – Dagdag na pagpapatibay sa pagkatuto ng aralin sa  pagsasakatuparan ng mga kawili-wiling gawain. Nawa ang seryeng ito ay maging matibay na sanligan sa pagsulong ng kaalaman at kasanayan ng mga batambatang mag-aaral. Sa Iyo ang papuri, Panginoon!   May Akda/Editor Ester V. Raflores
Read more
Quick View
Close

Creative Math (NKP)

Believing that the Preschool is a transition between informal literacy and formal literacy, the authors of the CREATIVE MATH SERIES provide lessons accompanied by interesting games and diverse activities that aim to develop the child`s skills/competencies that are appropriate to hi/her/ holistic development as a functional literate and ready for lifelong learning. the approach used is collaborative, constructivist, and inquiry-based. To prepare him/her to the formal grade levels, lessons on number sense of whole numbers, operations of whole numbers, number sense of fractions, geometry, and statistics are provided. Activities that develop his/her higher order thinking skills are also included in the lessons that are aligned with the K to 12 Philippines Basic Education Curriculum Framework. It is hope that by he end of the Preschool years, we shall have developed children who are inquisitive, enthusiastic, and engaged learners and proud of themselves, their family, culture, heritage, and country.

Authors Marina N. Tawag Merlina I. de Lara
Read more
Quick View
Close

Easy Writing (NKP)

The Easy Writing preschool series follows the competencies embodied in the K to 12 Philippine Basic Education Curriculum Framework prescribed by the Department of Education. Each book in the series was designed to develop the handwriting skills of the preschoolers to prepare them for the challenges that they will face in the next higher level of learning.

The lessons are developmentally appropriate and are properly and orderly organized-proceeding from simple to complex which start with writing readiness such as writing lines, shapes, big and small letters of the alphabet, and numbers then proceed to simple words, phrases, and sentences.

Read more
Quick View
Close

Exploring Science (NKP)

Exploring Science preschool series is designed primarily "to develop among our young learner’s scientific literacy that will prepare them to become informed and participative citizens who are able to make judgements and decisions regarding applications of scientific knowledge in everyday human activities". The series is aligned with the competencies of the K to 12 Philippine Basic Education Curriculum Framework.

The lessons comprising each unit aim to give the learners opportunities to explore different science areas using the scientific processes of observing, classifying, comparing, identifying, simple experimenting, and making generalizations. Science concepts are organized from simple to complex from the Nursery to Preparatory levels. Varied activities are provided to enable them to easily learn the concepts and to eventually apply the concepts and skills in real-life situations.

Read more
Quick View
Close

Filipino sa Pagbasa at Pagsulat (NKP)

Ang serye ng Filipino sa Pagbasa at Pagsulat sa antas ng Nursery, Kindergarten at Preparatory ay naglalayong maturuan ang mga mag-aaral ng may gulang 4 hanggang 6 na maihanda sa mga kasanayan sa Filipino sa kanilang pagpasok sa mababang paaralan. Bukod sa pagsunod sa mga itinakdang kasanayan ng DepEd na naaayon sa K to 12 Basic Education Curriculum, isinusulong nito ang paglinang ng higit na kakayahan hindi lamang bilang paghahanda kundi upang maging una sa inaasahan sa pag-unawa at pagkilala sa mga haharaping paksang-aralin.

Ang sumusunod na mga elemento ay ginamit sa serye upang pantay na malinang ang mga kaalaman at kasanayan sa pagbasa, pagsulat, pakikinig at pagsasalita ng mga bata:

MAGMASID KA - Ito ay panghikayat na gigising sa interes ng mag-aaral sa paksang tatalakayin.

PAKINGGAN AT ISIPIN - Inilalahad nito ang aralin sa paraang malilinang ang kasanayang makinig sa guro at mag-isip.

SABIHIN MO - Ang oral o malakasang pagsasanay na ito ay lilinang sa kasanayang magpahayag ng sarili nang pasalita.

GAWIN MO - Sa paggabay ng guro, masasanay ang mag-aaral na sumunod sa panuto, basahin ang nailahad nang mga salita at kilatisin ang katuturan ng mga gawain.

Read more
Quick View
Close

Language for Kids (NKP)

         The Language for Kids series aims to develop the child`s ability to understand and use language, oral and written, to communicate ideas and to leam to acquire language skills in preparation for lifelong leaming. The approach used in teaching language concepts and skills is child centered, reflective, contructivist, and promotes the holistic way by which young children grow and develop.

           The lessons in each book in the series are aligned with the K to 12 Philippine Basic Education Curriculum Framework. It is hoped that by the end of the Preschool years, we shall have developed children who are effective communicators, inquisitive, enthusiastic, and engaged learners.

Read more
Quick View
Close

Reading for Kids -K to 12 Edition (N,K,P)

The Reading for kids Series aims to develop the child's pre-reading and writing skills such as phonemic awareness, decoding words, demonstrating book knowledge and print awareness, comprehending simple tests, writing using the correct mechanics and narrative and informational text. The approach used is child-centered, interactive, collaborative and age appropriate. The lessons and activities in the series are aligned with the K to 12 Philippine Basic Education Curriculum Framework. It is hoped that by the end of the Preschool years, we shall have holistically developed children who are functionally literate and are well prepared for lifelong learning.

Read more
Quick View
Close

Treehouse (Araling Panlipunan K1 and Nursery)

Tungkol sa Serye

Ang Treehouse Preschool Learning Kit: Serye sa Araling Panlipunan ay isang pangkat ng mga pang-edukasyong aklat na binuo upang maihanda ang mga batang mag-aaral para sa mga kasanayan at kakayahan sa ika-21 siglo na sumusunod sa K to 12 Kindergarten Curriculum Guide ng Kagawaran ng Edukasyon (DepED).

Anp bawat aklat sa serye ay idinisenyo at nilikha upang maibigay ang mga pangunahing k alaman tungkol sa mga konsepto sa pag-aaral ng asignaturang Ar ling Panlipu an t upang matulungan silang mailapat ang nasabing mga kon epto sa pagliarap sa mga hamon sa totoong buhay. Ang mga paksa at a g kanilang kaukulang aktibidad ay iniayos mula sa payak hanggang s komplika o upang maging epektibo at madaling mau awaan, akabuluhan, at naka utuwa!

Ang mga aklat sa Treehouse Preschool Learning Kit: Serye sa Araling Panlipunan ay mga susi na magpapalabas sa buong kakayahan at natatanging lakas ng bawat batang mag-aaral.

Read more
Quick View
Close

Treehouse (English K1,K2,N)

The Treehouse Preschool Learning Kit: English Series is an educational package developed to prepare young learners for 21st century skills and competencies following the K to 12 Kindergarten Curriculum Guide of the Department of Education (DepED).

Each book in the series is designed and created to provide preschoolers the basic knowledge about the fundamental concepts in studying the English subject and to help them apply aid concepts in facing real-life challenges. The topics and their corresponding acclivities-organized from simple to complex-a e easy-to-understand, meaningful, and fun!

The books in Treehouse Preschool Learning Ki . English Series are keys that would unlock each preschooler's full potential and unique strengths.
Read more
Quick View
Close

Treehouse (Filipino K1,K2,N)

Ang Treehouse Preschool Learning Kit: Serye sa Araling Panlipunan ay isang pangkat ng mga pang-edukasyong aklat na binuo upang maihanda ang mga batang mag-aaral para sa mga kasanayan at kakayahan sa ika-21 siglo na sumusunod sa K to 12 Kindergarten Curriculum Guide ng Kagawaran ng Edukasyon (DepED).

Anp bawat aklat sa serye ay idinisenyo at nilikha upang maibigay ang mga pangunahing k alaman tungkol sa mga konsepto sa pag-aaral ng asignaturang Ar ling Panlipu an t upang matulungan silang mailapat ang nasabing mga kon epto sa pagliarap sa mga hamon sa totoong buhay. Ang mga paksa at a g kanilang kaukulang aktibidad ay iniayos mula sa payak hanggang s komplika o upang maging epektibo at madaling mau awaan, akabuluhan, at naka utuwa!

Ang mga aklat sa Treehouse Preschool Learning Kit: Serye sa Araling Panlipunan ay mga susi na magpapalabas sa buong kakayahan at natatanging lakas ng bawat batang mag-aaral.

Read more
Quick View
Close

Treehouse (Math K1,K2,N)

The Treehouse Preschool Learning Kit: Math Series is an educational package developed to prepare young learners for 21st century skills and competencies following the K to 12 Kindergarten Curriculum Guide of the Department of Education (DepED).

Each book in the series is designed and created to provide preschoolers the basic knowledge about the fundamental concepts in studying the Math subject and to help the apply said concepts in facing real-life challenges. The topics an their corresponding activities-organized from simple to complex-are easy-to-understand, meaningful, and fun!

The books in Treehouse Preschool Learning Kit: Math Series are keys that would unlock each preschooler's full potential and unique strengths.

Read more
Quick View
Close

Treehouse (Science K1,K2,N)

The Treehouse Preschool Learning Kit: Science Series is an educational package developed to prepare young learners for 21st century skills and competencies following the K to 12 Kindergarten Curriculum Guide of the Department of Education (DepED).

Each book in the series is designed and created to provide preschoolers the basic knowledge about the fundamental concepts in studying the Science subject and to help them apply said  concepts in facing real-life challenges. The topics and their corresponding activities-organized from simple to complex-are easy-to-understand, meaningful, and fun!

The books in Treehouse Preschool Learning Kit . Science Series are keys that would unlock each preschooler's full potential and unique strengths.

Read more
Quick View