Showing all 11 results

Show sidebar
Close

BINHI (Pinagyamang Edisyon) Gr. 1-6

Bilang mga guro, lubos ang pagpapahalaga ng mga may-akda ng seryeng BINHI sa pagtatamo ng tama at angkop na edukasyon ng mga batang mag-aaral na Pilipino.

Samantala, isinaalang-alang din sa paghahanda ng bawat level ng serye ang layuning maging katuwang ng mga kapuwa gurong nagtuturo ng Filipino sa pagpupunla ng pundasyon at pagpapayabong ng mga kaalaman, kasanayan, at pagpapahalagang magagamit nang marapat ng isang bata para maging mahalagang bahagi ng kaniyang pamilya, ng lipunang kinabibilangan, at ng Inang Bayan.

Ang pinagyamang edisyon ng Binhi: Wika at Pagbasa ay alinsunod sa pinakabagong K to 12 Gabay Pangkurikulum at Ortograpiyang Pambansa ng Komisyon sa Wikang Filipino. Sa pagbabalangkas nito, unang isinaalang-alang ang mga bagong kalakaran para masinop na mailakip ang dagdag na mga kaalaman at kasanayan sa kabuuan ng bawat level ng serye. Pinanatili ang spiral approach sa dahilang ito ang pinakamabisang pagdulog para sa mga batang mag-aaral sa elementarya na nagsisimula pa lamang sa pagkatuto ng mga aralin sa wika at mga kasanayan sa pagbasa. Tiniyak din na ang mga kasanayan sa pakikinig, pagsasalita, pagbasa, pagsulat, at panonood ay malilinang sa iba’t ibang bahagi ng aklat.

Bagaman ang pangunahing layon sa pagbuo ng seryeng ito ay maging instrumento sa pagkatuto ng mga batang mag-aaral, isinaisip din ng mga may-akda na maging abot-kamay sa mga kaguro ang mga kabatiran at maraming pagsasanay na agarang magagamit sa paghahanda at pagsasakatuparan ng pagtuturo. Makatutulong din sa pagpapagaan ng paghahanda ang paggamit ng Gabay sa Pagtuturo kung saan nakalakip ang mga mungkahing gawain sa pagtuturo ng pinagsanib na wika at pagbasa at ang mga gabay sa pagwawasto ng mga pagsasanay.

Taos ang pag-asa na ang pinagyamang edisyon ng Binhi: Wika at Pagbasa ay makatutulong sa paglinang ng isang buo at ganap na Pilipinong may kapaki-pakinabang na literasi na magagamit sa pagtatamo ng isang matiwasay at magandang kinabukasan. Purihin ang Panginoon!

  May Akda Ester V. Raflores
Read more
Quick View
Close

BOOTCAMP A PROGRESSIVE APPROACH TO ICT Gr. 1-6

BootCamp is a computer series for Grades 1 to 6 learners. The topics in each book are presented using a progressive approach from the most basic to more complicated concepts matching the learners’ readiness while also testing their capability to take on more challenging tasks. This method also ensures that computer proficiency is enhanced on each stage as necessary for application in their other school subjects where the use of computer may be needed, such as for calculations in Math, for creative works in Art, and for research in others.

The series is carefully divided into two categories: the Primary Boot Camp focusing on introduction to the computer and use of applications and the Web, and the Intermediate Boot Camp with more in-depth discussions of applications, digital media, social media, as well as productive and responsible use of the Web. All books are designed to develop the learners’ critical and creative thinking through lessons with clear set objectives and activities that range from conceptual, practical, and situational.

Author Lovelle G. Almazar Coordinator Maria Cecilia C. Santos
Read more
Quick View
Close

Dakilang Pag-asa Gr. 1-6

Malaki na ang pagbabago sa daloy ng pamumuhay ng mga Pilipino dulot ng patuloy na modernisasyon at globalisasyon. Kung kaya’t higit na malaking hamon sa kasalukuyang henerasyon ng mga magulang ang pagtugon sa mas maraming materyal na pangangailangan at ang masusing paggabay sa paglinang ng mga pagpapahalagang mahalagang maisabuhay ng lumalaking anak. Kaya naman kabalikat ng bawat pamilyang Pilipinong may mag-aaral ang Kagawaran ng Edukasyon sa pamamagitan ng asignaturang Edukasyon sa Pagpapakatao (EsP).

Bilang tugon sa layunin ng Kagawaran ng Edukasyon, binigyang-daan ng Jo-Es Publishing House, Inc. ang paglilimbag ng seryeng Dakilang Pag-asa para sa asignaturang Edukasyon sa Pagpapakatao sa elementarya. Naging inspirasyon sa pagsulat ng seryeng ito ang mabubuting halimbawang isinabuhay ng mag-asawang Jose at Esperanza Miranda, ang mga may-ari at tagapagtatag ng Jo-Es Publishing House, Inc. Mula sa mga pangalang Jose (Dakila) at Esperanza (Pag-asa) hinango ang pamagat ng seryeng ito.

Patuloy na dumaloy sa sumunod na henerasyon sa katauhan ng mga anak na patuloy na nangangalaga sa Jo-Es Publishing House, Inc. ang mga pagpapahalagang itinanim ng kanilang mga magulang sa kanilang mga puso. Sila ay mga buhay na halimbawa ng mabuting pamumuhay sa kani-kanilang mga anak at mga apo at ng maayos na pamamahala sa mga katuwang sa hanapbuhay.

Sa mabubuting halimbawang ipinamana nina Ginoong Jose at Ginang Esperanza Miranda, tuloy-tuloy na isinasabuhay ng mga anak at mga apo ang mga pagpapahalagang nais malinang ng Kagawaran ng Edukasyon sa mga mag-aaral na Pilipino. Layunin ng asignaturang Edukasyon sa Pagpapakatao (EsP) ang paglinang ng mga kasanayang takda sa ika-21 siglo tungo sa pagpapaunlad ng puso at isipan ng mga mag-aaral na Pilipino sa elementarya na:

– may kakayahang makipagtalastasan – nag-iisip nang mapanuri – gumagamit ng mga likas na yaman nang may pananagutan – produktibo at may malawak na pananaw sa daigdig

Sa mga mag-aaral, itong seryeng Dakilang Pag-asa ang inyong magiging kalasag sa pagharap sa mga hamon at pagsubok ng makabagong panahon. Isabuhay ninyo ang mga pagpapahalagang lubhang kailangan sa pagtatamo ng matiwasay na buhay sa daigdig. Maging mabubuting halimbawa kayo sa pagiging makatarungan, paghahatid ng katotohanan, pagtataguyod ng kapayapaan, at pagpapalaganap ng pagmamahalan.

Ito ang inyong aklat, ang Dakilang Pag-asa.
Read more
Quick View
Close

Dynamic Series in HELE Gr. 4-6

The Dynamic Series in HELE corresponds to the K to 12 Basic Education Curriculum prescribed by the Department if Education to develop the knowledge and skills of the learners in the fields of entrepreneurship, information and communications technology, agriculture, home economics, and industrial arts. This series integrates entrepreneurship with all the areas of Home Economics and Livelihood Education. The series also aims to strengthen a wholesome relationship within the family, the community, and the nation.

The lessons and activities in each book are grounded on the concepts, processes, and values necessary for the development of the technological proficiency and entrepreneurial skills of the learners. They are designed to ensure effective learning through active participation and includes projects that will engage the learners and imbibe in them an entrepreneurial spirit to encourage them to put up their own businesses and become productive and responsible individuals, family members, and filipino citizens.

Authors Gee E. Velasquez Cynthia Bulayo-Banzon
Read more
Quick View
Close

Dynamic Series in MAPEH Gr. 1-6

The Dynamic Series in MAPEH elementary series adopts the principles embodied in the Department of Education's prescribed K to 12 Basic Education Curriculum that focuses on the learner as a recipient of the knowledge, skills, and values necessary for artistic expression and cultural literacy. Lessons and activities in eacn book are student-centered and are based on a spiral progression of processes, concepts, a skills and grounded in performance-based learning. The books, particularly Music and Art, are designed to ensure effective learning through active participation and performance, creative expression, aesthetic valuation, critical response, and interpretation. The skills that the books aim to develop include reading/analyzing, listening/observing, performing, responding, composing, and creating.

Lessons and activities in Physical Education (PE) support the "Move to learn" principle as the context of physical activity which is viewed as the means for learning, and the "Learn to move" principle that embodies the learning of skills and techniques and the acquisition of understanding that are requisites to participation in a variety of physical activities that include exercise, games, sports, dance, and recreation. The PE books fully implement the concept that fitness and movement education is the core of the K to 12 PE Curriculum.

Finally, lessons and activities in Health focus on the physical, mental, emotional as well as the social, moral, and spiritual dimensions of holistic health. They teach the learners to acquire essential knowledge, attitudes, and skills that are necessary to promote good nutrition, to prevent and control diseases, to prevent substance abuse, to reduce health-related risk behaviors, and to prevent and control injuries with the end-view of maintaining and improving personal, family, community, as well as global health. Whenever possible, develop mentally appropriate, learner-centered teaching approaches are used to teach the lessons in Health Education.

Read more
Quick View
Close

Edukasyong Pantahanan at Pangkabuhayan Gr. 4-6

Ang EDUKASYONG PANTAHANAN AT PANGKABUHAYAN (Dynamic Series in HELE) ay batay sa K to 12 Basic Education Curriculum na itinakda ng Department of Education upang linangin ang kaalaman at mga kasanayan ng mga mag-aaral sa mga larangan ng Entrepreneurship, Information and Communications Technology (ICT), Agrikultura, Edukasyong Pantahanan (Home Economics), at Industrial Arts. Isinama sa seryeng ito ang entrepreneurship sa lahat ng bahagi ng Home Economics and Livelihood Education. Nialayon din ng seryeng ito na palakasin ang mabuting relasyon sa loob ng pamilya, komunidad, at bansa.

 

Ang mga aralin at mga aktibidad sa bawat aklat ay nakabatay sa mga konsepto, proseso, at kaugaliang kinakailangan para umunlad ang kakayahang teknolohikal at kasanayang pang-entrepreneurial ng mga mag-aaral. Idinisenyo ang mga ito upang tiyakin ang mabisang pagkatuto sa pamamagitan ng aktibong pakikilahok at nagsama rin ng mga proyektong kaakit-akit para sa mga mag -aaral upang iparamdam sa kanila ang diwa ng entrepreneurial at himukin silang makapagtayo ng kanilang sariling mga Negosyo upang maging produktibo at responsableng indibidwal, miyembro ng pamilya, at mamayang Pilipino.

Read more
Quick View
Close

JOURNEYS AN INTEGRATED APPROACH TO ENGLISH Gr. 1-6

JOURNEYS is a worktext series designed with the ultimate goal in mind: to let learners apply the language conventions, principles, strategies, and skills in interacting with others, equipping them in whatever field of endeavor they may engage in. Each lessen is learner-centered, following a seamless and integrated approach, where morals and themes are carried from motivational situations and questions on lesson openers, processed and highlighted through discussions and examples of learning competencies, literary pieces, and comprehension questions and activities, and challenged in exercises across different content areas.

As making meaning is the heart of language learning and use, the learning tasks and activities of the books in the series are designed in such a way that learners will have time to reflect on and respond to ideas and information, and that they are provided with sufficient scaffolding enabling them to reach their full cognitive, affective, and psychomotor potentials, and become independent and confident individuals.

Read more
Quick View
Close

Kamalayan ng Lahing Pilipino Gr. 1-6

Ang Kamalayan ng Lahing Pilipino ay serye ng mga aklat-pampaaralan sa Araling Panlipunan para sa Elementarya. Ito ay binubuo ng mga aklat na may magkakatulad na balangkas at pagkakaugnay para sa mga mag-aaral sa iba't ibang baitang sa Mababang Paaralan.

Naniniwala ang mga may-akda na sa paggamit ng mga aklat-pampaaralan na bumubuo sa seryeng ito, lubos na mauunawaan ng mga mag-aaral ang l<ahalagahan at pagkakaugnay-ugnay ng mga aralin sa asignaturang Araling Panlipunan mula sa Baitang 1 hanggang " Baitang  6.

Nagsilbing gabay sa paglikha ng seryerng ito ang K to 12 Kurikulum ng Araling Panlipunan mula sa Department of Education (DepEd). Isinaalang-alang ang mga mithiin at tunguhin (goal) ng kurikulum at sinundang mabuti ang mga isinasaad nitong mga nilalaman, tn rpantayang pangnilalalaman, pamantayan sa pagganap, at pamantayan sa pagkatuto.

Layon ng seryeng ito na makatulo sa paglikha ng mabubuti at mga produktibong mamamayan na may tamang kamalayan at maipagmamalaki ng lahing Pilipino!
Read more
Quick View
Close

Math Beyond Time Series Gr. 1-6

Math Beyond Time Series (Grade 1-6) is the answer to the call of the time which is going beyond what is required by the Department of Education`s Enhanced K to 12 curriculum. It is especially prepared and designed for the 21st century learners to equip them with numeracy skills that are necessary for a practical and meaningful application of the concepts and competencies through the strategies used in each lesson`s development and processing.

 

Further, the springboard in each lesson showcases the Filipino culture and the beauty of the Philippines as well as values that are embedded in the stories. Lastly, the activities and discussions challenge the learners to a higher level and order of thinking.

Read more
Quick View
Close

New Dynamic Series in English Gr. 1-6

       Aligned with the competencies derived from the Enhanced K to 12 Basic Education Curriculum of the Department of Education, the new New Dynamic Series in English has as its primary goal the integration of the reading and grammar skills. It has been designed to develop, enhance, and enrich the five macro skills, namely Listening, Speaking, Reading, Writing, and Viewing, thus making the learners grow into competent English communicators and dedicated lifelong learners.

     All the lessons and activities in each book in the series are aimed at empowering the child to learn, lead, and create with technology, equipping him/her with skills essential for his/her academic success, gainful employment, and global competitiveness. Through the variety of stories and other literary pieces that are used as springboards for each lesson in the series, it is hoped that the child will develop a desirable attitude towards himself/herself, his/her home, and his/her environment, and subsequently recognize and appreciate his/her national identity hat would reinforce positive values and attitudes every Filipino child must uphold.

Read more
Quick View
Close

Science and the New World Gr. 1-6

The occurrence of inevitable natural distress instantly affects different areas of people's lives, learning included. It can disarrange education systems all over the world in unprecedented ways. There was a rush to develop learning modules to facilitate the immediate demand for a quick shift from traditional face-to-face learning experience to remote or digital learning mode. Looking at the scenario at a bigger picture, there is a call not simply to move forward, but to brave each day with resilience and optimism. An interim distance learning program was eventually put in place, but the marginalized learners were put at a disadvantage.

The books in Science and the New World Series are developed on that premise. The mode of instruction, though designed for classroom-oriented learning, is readily adaptable for remote learning; the development of skills, presented with increasing levels of complexity from one grade level to another, is simplified to allow students to do more and create more; and the assessment tools are relatable and relevant, promoting meaningful understanding and application of concepts.

Science and the New World is not just a worktext series for the Science subject. It is a toolkit that molds active learners into community leaders who look at the world with enthusiasm, optimism, and responsibility.

Read more
Quick View