Showing 25–29 of 29 results

Show sidebar
Close

Treehouse (Araling Panlipunan K1 and Nursery)

Tungkol sa Serye

Ang Treehouse Preschool Learning Kit: Serye sa Araling Panlipunan ay isang pangkat ng mga pang-edukasyong aklat na binuo upang maihanda ang mga batang mag-aaral para sa mga kasanayan at kakayahan sa ika-21 siglo na sumusunod sa K to 12 Kindergarten Curriculum Guide ng Kagawaran ng Edukasyon (DepED).

Anp bawat aklat sa serye ay idinisenyo at nilikha upang maibigay ang mga pangunahing k alaman tungkol sa mga konsepto sa pag-aaral ng asignaturang Ar ling Panlipu an t upang matulungan silang mailapat ang nasabing mga kon epto sa pagliarap sa mga hamon sa totoong buhay. Ang mga paksa at a g kanilang kaukulang aktibidad ay iniayos mula sa payak hanggang s komplika o upang maging epektibo at madaling mau awaan, akabuluhan, at naka utuwa!

Ang mga aklat sa Treehouse Preschool Learning Kit: Serye sa Araling Panlipunan ay mga susi na magpapalabas sa buong kakayahan at natatanging lakas ng bawat batang mag-aaral.

Read more
Quick View
Close

Treehouse (English K1,K2,N)

The Treehouse Preschool Learning Kit: English Series is an educational package developed to prepare young learners for 21st century skills and competencies following the K to 12 Kindergarten Curriculum Guide of the Department of Education (DepED).

Each book in the series is designed and created to provide preschoolers the basic knowledge about the fundamental concepts in studying the English subject and to help them apply aid concepts in facing real-life challenges. The topics and their corresponding acclivities-organized from simple to complex-a e easy-to-understand, meaningful, and fun!

The books in Treehouse Preschool Learning Ki . English Series are keys that would unlock each preschooler's full potential and unique strengths.
Read more
Quick View
Close

Treehouse (Filipino K1,K2,N)

Ang Treehouse Preschool Learning Kit: Serye sa Araling Panlipunan ay isang pangkat ng mga pang-edukasyong aklat na binuo upang maihanda ang mga batang mag-aaral para sa mga kasanayan at kakayahan sa ika-21 siglo na sumusunod sa K to 12 Kindergarten Curriculum Guide ng Kagawaran ng Edukasyon (DepED).

Anp bawat aklat sa serye ay idinisenyo at nilikha upang maibigay ang mga pangunahing k alaman tungkol sa mga konsepto sa pag-aaral ng asignaturang Ar ling Panlipu an t upang matulungan silang mailapat ang nasabing mga kon epto sa pagliarap sa mga hamon sa totoong buhay. Ang mga paksa at a g kanilang kaukulang aktibidad ay iniayos mula sa payak hanggang s komplika o upang maging epektibo at madaling mau awaan, akabuluhan, at naka utuwa!

Ang mga aklat sa Treehouse Preschool Learning Kit: Serye sa Araling Panlipunan ay mga susi na magpapalabas sa buong kakayahan at natatanging lakas ng bawat batang mag-aaral.

Read more
Quick View
Close

Treehouse (Math K1,K2,N)

The Treehouse Preschool Learning Kit: Math Series is an educational package developed to prepare young learners for 21st century skills and competencies following the K to 12 Kindergarten Curriculum Guide of the Department of Education (DepED).

Each book in the series is designed and created to provide preschoolers the basic knowledge about the fundamental concepts in studying the Math subject and to help the apply said concepts in facing real-life challenges. The topics an their corresponding activities-organized from simple to complex-are easy-to-understand, meaningful, and fun!

The books in Treehouse Preschool Learning Kit: Math Series are keys that would unlock each preschooler's full potential and unique strengths.

Read more
Quick View
Close

Treehouse (Science K1,K2,N)

The Treehouse Preschool Learning Kit: Science Series is an educational package developed to prepare young learners for 21st century skills and competencies following the K to 12 Kindergarten Curriculum Guide of the Department of Education (DepED).

Each book in the series is designed and created to provide preschoolers the basic knowledge about the fundamental concepts in studying the Science subject and to help them apply said  concepts in facing real-life challenges. The topics and their corresponding activities-organized from simple to complex-are easy-to-understand, meaningful, and fun!

The books in Treehouse Preschool Learning Kit . Science Series are keys that would unlock each preschooler's full potential and unique strengths.

Read more
Quick View