Showing 25–34 of 34 results

Show sidebar
Close

Seed of Faith Gr. 7-10

The "seed of faith" which was planted in the Philippines soil reached its fruition as we celebrate the 500 years of Christianity in our country.

God choose the Filipino people as the first in Asia to receive the Gospel. Now, we have the mission to spread the Gospel and become more authentic witnesses to our faith.

The new JO-ES Seed of Faith: Christian life and Godly Values Series comes as a humble "gift" to answer the call to increase the number of young evangelizers with renewed commitment and enthusiasm in living out the Gospel.

  Young Filipino learners, you are "gifted to give!" "Walang napakayaman na hindi mangangailangan, Walang napakahirap na walang maibibigay."
Read more
Quick View
Close

Seed of Faith N, K, P

Seed of Faith is the new Christian Life and Character Education series of JO-ES Publishing House, Inc. The series follows the competencies embodied in the K to 12 Philippine Basic Education Curriculum Framework prescribed by the Department of Education.

In the Preschool Department, we are happy to share with you these titles: Nursery: God’s Gift of Life Kindergarten: God’s Gift of Love Preparatory: God’s Gift of Character

We would like our preschool children to know by heart God’s profound love and care for everyone.

We were given the gifts of life, love, and character to mold us according to the mind and heart of God.

Let this series be a proactive instrument to develop happy Filipino Christian children for God’s greater glory!

Read more
Quick View
Close

Sinag sa Ika-21 Siglo Gr. 7-10

         Ang Sinag sa Ika-21 Siglo ay isang Liwanag na pumapawi sa dilim. Isang liwanag nan ais makita ng lahat at maging gabay at inspirasyon sa paglalakbay upang matamo ang minimithing tagumpay at maging kalasag sa mga hamon ng buhay.

      Ito ang hangarin ng mga may-akda sa pagbuo ng serye – ang maging gabay o Liwanag sa pagkamit ng mithiin ng mga mag-aaral sa pamamagitan ng paghahasa ng kanilang mga kasanayan na kinakailangan sa pagharap sa tunay na hamon ng buhay. Ang hamon na ito ang pinakasentro din sa pagbuo ng Kagawaran ng Edukasyon (Department of Education o DepEd) ng K to 12 Kurikulum. Ito ay upang matugunan ang pangangailangan ng ating lipunan at ng mga mag-aaral sa kasalukuyang panahon.

         Kaakibat ng layuning ito, makikita sa bawat yunit ang iba’t ibang uri ng babasahing makakatulong sa mga mag-aaral sa pag-unawa sa minanang kultura ng mga Pilipino mula pa sa mga ninuno, sa mga dayuhang sumakop sa bansa, mga bansa sa Asya, at iba pang panig ng mundo. Ang mga aralin sa wika ay ayon din sa pangangailangan ng bawat indibidwal upang higit na magamit sa pakikipagtalastasan at pakikipag-ugnayan sa kabuuan - maging ito ay pasulat o pasalita man.

Read more
Quick View
Close

Skills For A Lifetime in T. L. E. Gr. 7-10

Virginia Esmilla-Sercado

The author is a secondary school teacher assigned at Dr. Juan G. Nolasco High School for more than 36 years (from 1978 to present). She took up her degree in Bachelor of Science in Industrial Education Major in Architectural Drafting and Minor in Physics at the Technological Institute of the Philippines. She finished her Bachelor of Science in Architecture at the National University. She took her graduate studies at Eulogio “Amang” Rodriguez Institute of Science and Technology (EARIST) where she was able to finish her degree in Master of Arts in Teaching Food Trades.

Ms. Sercado’s work experience is wide and varied, such as being a draftswoman, commercial artist, college instructor, technical instructor, part-time principal, and a secondary school teacher. Aside from the aforementioned, she is also an author, coordinator, and consultant of several books and modules in HELE/TLE at JO-ES Publishing House, Incorporated since 2005.

Read more
Quick View
Close

Treehouse (English) K1, K2, N

The Treehouse Preschool Learning Kit: English Series is an educational package developed to prepare young learners for 21st century skills and competencies following the K to 12 Kindergarten Curriculum Guide of the Department of Education (DepED).

Each book in the series is designed and created to provide preschoolers the basic knowledge about the fundamental concepts in studying the English subject and to help them apply aid concepts in facing real-life challenges. The topics and their corresponding acclivities-organized from simple to complex-a e easy-to-understand, meaningful, and fun!

The books in Treehouse Preschool Learning Ki . English Series are keys that would unlock each preschooler's full potential and unique strengths.
Read more
Quick View
Close

Treehouse (Filipino) K1, K2, N

Ang Treehouse Preschool Learning Kit: Serye sa Araling Panlipunan ay isang pangkat ng mga pang-edukasyong aklat na binuo upang maihanda ang mga batang mag-aaral para sa mga kasanayan at kakayahan sa ika-21 siglo na sumusunod sa K to 12 Kindergarten Curriculum Guide ng Kagawaran ng Edukasyon (DepED).

Anp bawat aklat sa serye ay idinisenyo at nilikha upang maibigay ang mga pangunahing k alaman tungkol sa mga konsepto sa pag-aaral ng asignaturang Ar ling Panlipu an t upang matulungan silang mailapat ang nasabing mga kon epto sa pagliarap sa mga hamon sa totoong buhay. Ang mga paksa at a g kanilang kaukulang aktibidad ay iniayos mula sa payak hanggang s komplika o upang maging epektibo at madaling mau awaan, akabuluhan, at naka utuwa!

Ang mga aklat sa Treehouse Preschool Learning Kit: Serye sa Araling Panlipunan ay mga susi na magpapalabas sa buong kakayahan at natatanging lakas ng bawat batang mag-aaral.

Read more
Quick View
Close

Treehouse (Math) K1, K2, N

The Treehouse Preschool Learning Kit: Math Series is an educational package developed to prepare young learners for 21st century skills and competencies following the K to 12 Kindergarten Curriculum Guide of the Department of Education (DepED).

Each book in the series is designed and created to provide preschoolers the basic knowledge about the fundamental concepts in studying the Math subject and to help the apply said concepts in facing real-life challenges. The topics an their corresponding activities-organized from simple to complex-are easy-to-understand, meaningful, and fun!

The books in Treehouse Preschool Learning Kit: Math Series are keys that would unlock each preschooler's full potential and unique strengths.

Read more
Quick View
Close

Treehouse (Science) N, K1, K2

The Treehouse Preschool Learning Kit: Science Series is an educational package developed to prepare young learners for 21st century skills and competencies following the K to 12 Kindergarten Curriculum Guide of the Department of Education (DepEd).

Each book in the series is designed and created to provide preschoolers the basic l knowledge about the fundamental concepts in studying the Science subject and to help them apply aid cone pts in facing real-life challenges. The topics and their corresponding activities-organized from simple to complex are easy-to-understand, meaningful, and fun!

The books in Treehouse Preschool Learning Kit . Science Series are keys that would unlock each preschooler's full potential and unique strengths.

Read more
Quick View
Close

Treehouse Araling Panlipunan K-12 Ed. K1 and K2, Nursery

Tungkol sa Serye

Ang Treehouse Preschool Learning Kit: Serye sa Araling Panlipunan ay isang pangkat ng mga pang-edukasyong aklat na binuo upang maihanda ang mga batang mag-aaral para sa mga kasanayan at kakayahan sa ika-21 siglo na sumusunod sa K to 12 Kindergarten Curriculum Guide ng Kagawaran ng Edukasyon (DepED).

Anp bawat aklat sa serye ay idinisenyo at nilikha upang maibigay ang mga pangunahing k alaman tungkol sa mga konsepto sa pag-aaral ng asignaturang Ar ling Panlipu an t upang matulungan silang mailapat ang nasabing mga kon epto sa pagliarap sa mga hamon sa totoong buhay. Ang mga paksa at a g kanilang kaukulang aktibidad ay iniayos mula sa payak hanggang s komplika o upang maging epektibo at madaling mau awaan, akabuluhan, at naka utuwa!

Ang mga aklat sa Treehouse Preschool Learning Kit: Serye sa Araling Panlipunan ay mga susi na magpapalabas sa buong kakayahan at natatanging lakas ng bawat batang mag-aaral.

Read more
Quick View
Close

Understanding Science K1, K2

     Understanding Science preschool series is aimed at developing among the young learners their ability to understand and apply scientific  skill and demonstrate scientific inquiry, attitudes, and values in their everyday lives. The series follows the K to 12 Basic Education Curriculum prescribed by the Department of Education.

     The lessons and activities are developmentally appropriate and consist of concepts pertaining to living and nonliving things, including weather which the learners are expected to use in categorizing things in their environment. Ample opportunities are given to enable them to acquire the essential skills and sustain their natural curiosity in their immediate surroundings through exploration, discovery, and observation and relate their everyday experience using their senses.

          The series makes understanding science easier and more fun.
Read more
Quick View